Zelená otvoreným školám školský rok 2022/2023

  • Bezpríznakovosť

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Ak rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ bude dieťa umiestnené do izolačnej miestnosti a škola rodiča bezodkladne kontaktuje.

  • Ospravedlnenie neprítomnosti

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní a dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 (žiak) a 7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení. Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

  • Ošetrovné člena rodiny (OČR)

Rodič má nárok na ošetrovné, ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

  • Domáce samotestovanie

Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

  • Ranný filter

V prípade, že žiak pri rannom filtri prejavuje akýkoľvek príznak COVID-19, je potrebné bezodkladne informovať rodiča, aby si ho prišiel vyzdvihnúť. Do tej doby je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti.

  • Ochranné rúška

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa, žiak ani zamestnanec školy nemusí mať prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa, žiak alebo zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

  • Izolácia a karanténa

Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje na deti do 6 rokov. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú. Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch.

  • Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

Riaditeľ školy môže so súhlasom zriaďovateľa poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní. Túto skutočnosť bezodkladne oznámi rodičom formou oznamu.

  • Stravovanie

Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom.