Informácie o nás

Základná škola s materskou školou je od 1.1.2005 právnym subjektom. Základnú školu navštevujú žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí sú rozdelení do dvoch tried. Žiaci základnej školy sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu Vzdelanie pre život, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie. Materskú školu navštevujú deti spravidla od troch do šiestich rokov. Deti v materskej škole sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu Hravé srdiečka, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Súčasťou školy je aj školský klub detí, ktorý navštevujú žiaci 1. až 4. ročníka a školská jedáleň, v ktorej sa stravujú deti MŠ aj žiaci ZŠ. Okolie školy tvorí priestranný školský dvor a detské ihrisko s hernými prvkami. V susedstve školy je aj obecné multifunkčné ihrisko. Aby sa žiaci a učitelia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora aj na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi.